تکرار میسر نیست
آن شرلی دختری از گرین گیبلز جز معدود کارهای دوبله است که وقتی بعد از سالها می بینم کمتر از کار خودم ایراد می گیرم و غلط گیری می کنم
کاش زمان به عقب بر می گشت پشت میز دوبله می نشستم و دوباره همان روزهای خوب دوبله ی آن شرلی دختری از گرین گیبلز تکرار می شد