ناصر الخرافی تریلیاردر کویتی درگذشت، و این عکسها گوشه ای از ثروت افسانه ای اوست، به قول پدر خدابیامرزم: گر پادشهی و گر گدای بازار زین مهلکه بیرون ببرندت ناچار, کاش درس عبرت بگیزند آنانی که برای افزودن ثروت، دست به هر کاری میزنند.