شاه کُش

طراح گریم:ایمان امیدوارى 

عکس از: سحاب زرى باف 

از سینماى مستقل به معنى واقعى کلمه، حمایت کنیم.