عکسی از زمانیکه مادرم خودش موهایم را میزد، و نمی‌دونم چرا شبیه کلاه ناپلئون کوتاه میکرد، از قیافه ام تو عکس مشخصه که شاکیم یا نه؟؟

کلا هر وقت در مساله ای که به من مربوط است، ازم نظر نمیخوان، این شکلی میشم، روحاً و جسماً.

حالا ایشون که مادرم هستن و صاحب اختیار، منم مطمئن نیستم، علت شاکی بودنم در عکس موهایم باشد...ولی این چهره ام را خوب میشناسم، در طول سالها نظر نخواستن ازم در امور مربوط به خودم، این چهره ام دیگر فیکس شده

شما چطور، چقدر در امور مرتبط با شما نظرتان را جویا میشوند، و به آن احترام میگذارند؟ چه در زندگی شخصی چه در جامعه؟