اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر است ...
پ.ن : همیشه حواسم به تک تکتون هست ... به مهر همیشگی و بی پایانتون ... دمتون گرم رفقا