عکس مربوط به سریالِ در جستجوى آرامش به کارگردانىِ جنابِ سلطانىِ عزیز به همراهِ آقاى هاشمىِ گرامى شاه نقشى که هنوز هم فکرش گاهى با من است... نوشته شود باز هم از این نقش ها