زندگى دو نیمه است:
نیمه اول در انتظار نیمه دوم
و
نیمه دوم در حسرت نیمه اول
اسپنسر جانسون