تولدمه گویا... ۲۹ سال تمام...
.
.
نزدیک ۳۰ سال شدن حس عجیبیه نمیدونم سال دیگه چه حالی دارم شب تولدم...
.
.
تو عکسم معلومه که فکر میکردم تو اون لحظه، به اینکه کلی کار دارم امسال. باید پر کار ترین اشوان باشم ، باید بیشتر قدر داشته هامو بدونم و از لحظه هام لذت ببرم ...
قدر خانواده م و شماهایی که جزئی از خانواده ی من شدید و بیش از پیش بدونم. .
.
بریم که کلی کار داریم امسال...
.
.
خدایا شکرت...