متنفرم...از فضای آموزش و پرورش ..و بلایی که سر بچه ها می آورد ...این تصویر یک پادگان کودکانه است و از بچه ها با تمام تفاوت هایشان آدم کوچولو های مکانیکی می سازد...تفاوت هایی که در همه کشورهای پیشرفته ارزش محسوب می شوند و برای آینده سازی بچه ها روی تقویت همین تفاوت ها از طریق بارور ساختن تخیل و خلاقیت و ...کار می کنند.....دریغ و درد ...با تمام ادعایشان سن اعتیاد و فحشاء و بیماریهای مقاربتی به مدارس و دانش آموزان کشیده شده!!!!!!......خدا را شاکرم که فرزندی بمن عطا نکرد....من هرگز به نظام آموزشی که ناظمش به دانش آموز پسر تجاوز می کند، و در مدارس با موبایل پنهانی سایت های سکسی و مواد مخدر ..بین بچه ها رد و بدل می شود ...در نظام آموزشی که سقط جنین در توالت مدرسه دخترانه چیز غریبی نیست ..بدون آنکه در کتابهای مسخره که از قبل ... پیش بینی شده و پر از اطلاعات بدرد نخورشان ( هنوز هم به حق چیزهای چیزی از روابط سالم انسانی.... عزت نفس ...اخلاقیات ...آداب معاشرت ....زندگی ..آینده سازی..هدف های بزرگ و راههای دسترسی به آرامش روحی و محبت به همنوع و ...بیاموزند.......
دلم برای همه بچه های این سرزمین که به مدرسه می روند ، می سوزد ....