پاییز کوچک من، گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد. پاییز کوچک مندنیای سازش همه رنگ­هاست  با یکدیگر تا من نگاه شیفته ­ام را در خوش­ترین زمینه به گردش برم
و از درخت­های باغ بپرسم
خواب کدام
رنگ
یا
بیرنگی را
می­بینند؟
در طیف عارفانه­ء پاییز؟ ....
برشی از شعر "حسین منزوی"