خوشبختی کیفیتِ تفکر است؟ حالت روحی ست؟  وابسته به جهان درون توست؟ نظر شما چیه؟