پلک بر هم نزدم و حتى لحظه ایى  ذهنم منحرف نشد، تنها به آنها فکر میکردم، همانهایى که عاشق بودند بى هیچ  ادعایى...... نمایش "رگ" یکى از بهترین  تئاترهاى ایرانى بود که در این سالها دیدم، بدور از هر گونه اطوار و  در عین سادگى، اما در اوج خلاقی تبریک به ایوب آقاخانى و گروه بى نظیرش که همه درخشیدند