پرنده ها دیرشان نمی شود
هیچ گوزنی ساعتش را نگاه نمیکند
سگ ها دلواپس فراموش کردن تولدها نیستند.
فقط انسان است که زمان را اندازه میگیرد
فقط انسان از ترسی فلج کننده رنج میبرد که هیچ موجود دیگری تحملش را ندارد
ترس تمام شدن وقت! #میچ_آلبوم