کف ِ معدن ِ آهن «چغارت»ِ بافق ...گرمای چهل و چند درجه ی کویر...ما ولی خوشحال از کشف های تازه و دیدن و تجربه کردن... پی نوشت اول : همسفر ِ همسان ، با روحیه ی کنجکاو و کنشگرانه ، غنیمته!
پی نوشت دوم : کار در معدن ، بسیار سخته...بسیار بسیار سخت...اینو امروز بیشتر فهمیدم.