پاییز و  بازهم مدرسه. ارزوی شادی و سربلندی همه بچه های ایران