رفیق جانم تو بدون شک یکى از دوست داشتنى ترین آدماى جهانى و البته بامزه ترینشون