دیشب تا صبح نه خودش خوابید نه من ... دلبرم از هیجان ... منم از هزار و یک فکر مادرانه ... پر از نگرانى و خوشحالى ...