روز پاییزتان زیبا و عاشقانه
همه دنیا هم که نگرانت باشن
فقط نگرانیهای یک نفر
به دلت مینشیند...!!!!!