درود عزیزاى دل
اول مهر همیشه منو و حتى همه رو یاد مدرسه و مشق و صبح زود بلند شدن و این چیزا میندازه
داشتم نیگا مى کردم عکسا مو این تصویر اومد جلوم که از همون موقع ها موتور سواریو دوست داشتم ..