روزی که دلی را به نگاهی بنوازند
از عمر حساب است، همان روز
و دگر هیچ... #ملک_الشعرا_بهار
#شیوا #شیواابراهیمی #شیوا_ابراهیمی #عشق #شکر