نشسته‌ام
با شب قمار مى‌کنم
و هرچه مى‌برم
تاریک‌تر مى‌شوم...