در کنار رفقاى عزیزم پویا و دارا
جاى بقیه بچه هاى گروه هم خالى
به امید روزهاى خوب پیش رو
و دیدار روى ماه همه شما