با نگاهی عمیق در طبیعت بنگر، همه چیز را عمیق تر خواهی فهمید...