پدرم، شما، قهرمان زندگی من هستین. قلبم هدیه ای است ناقابل، که هر دم پیشکش ِشماست...