تبریک به پرسپولیسیا هرچند اتفاقات چند وقت اخیر باعث شده بود برای این دربی خیلی دل و دماغ نداشته باشیم.