شما هر سال با مهر متولد می شوید آقا ...با پاییز می آیید...چه خوش آمدنی و چه خوش بودنی...خوب شوید آقا ...بمانید برایمان لطفا ً...جهان ِ ما تلخی ِ نبود ِ شما را تحمل نخواهد کرد...بخش ِ بزرگی از جهان ِ ما ...بی شما و صوت ِ داوودی تان ، تلخ و ویران می شود...تاریک می شود...خوب شوید آقا...لطفاً...زادروزتان خجسته و‌ روشن ...بمانید برایمان آقا...دوست تان داریم و به نیروی ِ این همه عشق ایمان داریم...شما خوب می شوید آقا ، مگر نه؟