اول مهر ماه رو به تمام دانش آموزانی که با میل و اشتیاق به سوی کسب علم میشتابن تبریک میگم