ای کاش جای این همه دیوار و سنگ آیینه بود و آب و کمی پنجره... بویی ز نان و گل به همه می رسید. با برگی از کتاب و کمی پنجره قیصر امین پور