چقدر زیباست کسی را دوست بداریم نه برای نیاز! نه از روی اجبار! و نه از روی تنهایی... فقط برای اینکه " ارزشش را دارد"