حرمت حاج کاظم را نشکنیم . بعضى براى مطرح شدن و گنده شدن دو راه انتخاب میکنند ... با بزرگان عکس انداختن ... به بزرگان سنگ انداختن ، دریغ از آنکه ... مطرح شدن مساوى با بزرگ شدن نیست ، غافل از اینکه ... اولین نشانه بزرگى نگه داشتن حرمت هاست