براى من زن بودن شبیه معجزه کردن است
اینکه پر از حس هاى متناقض عاشقانه باشى که نه یارى براى شنیدن باشد ونه گوشى براى درد و دل ،اینکه در جامعه پر از تبعیض زن بمانى و جنگجو بودنت تورا شبیه به گلادیاتور نکند ،اینکه پراز شعر هاى عاشقانه باشى و از ترس اطرافیان جملات قصار بگویی اینکه زیبا بمانى بى آنکه زیبایی ابزارت باشد اینکه نه مادر باشى نه معشوقه و یا حتى در نقش مرد در خانه ایی بى سرپرست فقط انسانى باشى بى جنسیت و جهان اطرافت تو را زن ببیند و در نهایت با تمام تناقض هایت زن بمانى براى من شبیه مغجزه کردن است .
این عکس براى من تعبیرى از زن ،زیبایی ودردهایش است