دیر شد ولى هفته خوبى داشته باشید ساعت ها ١ساعت رفت عقب