«اگر موفق شوم
در مقابل خوب بودن
درخواستی جز خوبی نداشته باشم
نیک اندیشی را درک می کنم
و اگر هیچ درخواستی نداشته باشم
خود نیک می شوم
جهان نیکان را می طلبد»