«رفقا از این هفته تا پایان پخش، مانکن (دوشنبه ها) منتشر خواهد شد»