هرگز دیگران و خودمان را براساس گذشته‌ قضاوت نکنیم:
مردم می‌آموزند. مردم تغییر می‌کنند. مردم رشد می‌کنند.