عکس مربوط به صد سال پیش است به برخی عکسهای قدیمی، نگاه که می کنی به خیالت می آید قرنی گذشته مرسی از کیانا جان که این عکس افکتیو را زمانی ارسال کرد که بجا و بموقع بود