میبافم تار سیاه شب را به پود سپید روز...هر گیس بافت عمر را پشت سر میاندازم...شاید روزی 'چهل گیس' شوم ...تاری دیگر پودی دیگر
تولدت مبارک عزیزم .