هر دوشون شهریوری اند
هر دوشون سالهاست منو به مفهوم رفاقت امیدوار کردند!
هر دوشون پا به پای غم های من غمگین بودند و از خوشحالیم،به وجد اومدند
و امسال بیش از همیشه فهمیدم هر دوشون برای من خواهند ماند
تا همیشه
چون رفیق روزهای سخت ،همیشه ماندگاره!
تولد هر دوشون بر من مبارک
براشون بهترین ها رو از خدا میخوام ،شما هم دعاشون کنید