زمانی پخته میشوید که می فهمید نیازی نیست به هر چیزی واکنش نشان دهید یا به هر حرفی جواب دهید...