باور نمیکنم خدا به کسی بگوید "نه"،
خدا فقط سه پاسخ دارد:
١-چشم!
٢-یه کم صبر کن!
٣-پیشنهاد بهتری برایت دارم!