خاطره ای ثبت شده از هیجدهمین جشن حافظ
#مزون هانیار#خانم مجیدی عزیز# بادرود فراوان و تشکر ویژه از همه کسانیکه تاکنون دلتنگی های مرا تاب آوردند ومرا در ادامه راه تشویق وترغیب کردند #امید معلم که چون پدرش کنارم ایستاد واگر نبود ادامه راه ممکن نمی شد #ایمان معلم که در زمان غیبت پدر پرکاری مادر وبرادرش را تاب آورد#تمام یاران مجموعه دنیای تصویر وجشن حافظ