کسی در شهر ما باور ندارد مرگ دریا را کسی باور ندارد مردن امواج زیبا را کسی باورندارد قایقی دیگر نمی آید کسی باور ندارد قصه مرگ پری ها را