مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است... این دل انسان است که...او را "سعادتمند" و "ثروتمند" می کند.
#انسان #مهربانی #سعادتمند #سعادتمندی #سعادتمند_باشیم #پدرام#پدرام_کریمی