وشما ثروتمندترین و بی نیازترین فرد هم باشید ، تا زمانی که در زندگی جهت ، هدف و معنایی نداشته باشید و کار مفید و موثری در ارتباط با خودتان و دیگران انجام ندهید که احساس مفید بودن و موثر بودن بکنید که با خودش رشد و حظ و کیف بیاورد در زندگی از پا در می آیید و دچار روزمرگی و بی حوصلگی از خودتان و زندگی میشوید و به دنبالش افسردگی می آید ، حتی به طور مثال اگر شده سر چهار راه ها بایستید و دست کودک یا پیر زن یا پیرمردی را بگیرید و او را به آن سمت خیابان ببرید تا احساس مفید بودن کنید .
خدمتی از طریق دانشتون ، کاری برای خود و دیگران ... .
.