شوکه ام
درست شبیه کسی که قهرمان و نقش اول فیلم محبوبش ، ته قصه کشته میشه.

#شوکه_ام
#فریبا_باقری

پ‌ن: فریبای دو روز قبل از ۲۸ سالگی