بعضی آدمها خسیسند.
خساست انواع مختلف دارد.
یک نوع خساست هم هست
به اسم خساست کلامی.
طرف اشتباه میکند،
دست و دلش می لرزد بگوید "ببخشید".
یکی را دوست دارد،
انگار جانش را می گیرند بخواهد بگوید "دوستت دارم".
کاری برایش میکنی
انگار از بند دلش کنده می شود بگوید " ممنون" و ...
حرفهای خوب مالیات ندارند ...
اما گاهی نگفتنشان هزینه های هنگفتی
به اطرافیانمان تحمیل می کند.