به عهدمان وفا کنیم.
امروز اگر خیلی از هم‌نسلان من کنار کشیده اند، مهاجرت کرده اند، تنهایند، درد دارند اما ساکتند برای این است که «تو» به عهدت وفا نکردی، تو که باورهایمان را به حرفهایت گره زده بودیم
پ.ن.۱تو را هرطور دوست دارید تفسیر کنید
پ.ن۲.می دانم حال عمومی دلگیر است