دوتا چیز هست که تو رو به آرزوهات مى رسونه
خودت +خدات
خدایا شکرت