فراموش نکن که یه روز همه رفتنی هستیم
و همین بهترین دلیلیه که برای زندگی داریم،
کل این جمله یعنی اینکه: زندگی همین الانه... عکس از #سیامک _ مردانه ..دستیارکارگردان بی نظیر و مهربون و خوش اخلاق