در کنار آنهایی باش که نور می‌آورند و جادو می‌کنند،
آنها که با چوب جادویی کلام، گفتار، نگاه، رفتار و منشِ ویژه خودشان، تو و جهان را متحول می‌کنند
و همه بازی‌ها را به هم می‌زنند...
کسانی که قصه‌های زیبا می‌گویند و تو را به چالش می‌کشند و تغییرت می‌دهند...
کسانی که به تو اجازه نمی‌دهند که خودت را دستِ‌کم بگیری و افق زندگی‌ات را کوچک بپنداری...
این جادوگران با قلبهای پرشور ، قبیله اصلی تو هستند .